PITAS

PORK GYRO

CHICKEN GYRO

BEEF PITA

SCHNITZEL PITA

PORK TENDERLOIN PITA

PORK SALCICCIA PITA

CALAMARI PITA

KEBAB PITA

KASHKAVAL PITA

HALLOUMI PITA

FALAFEL PITA

CHICKEN BREAST PITA

PORK OPEN GYRO

CHICKEN OPEN GYRO

PORK GYRO

CHICKEN GYRO

BEEF PITA

SCHNITZEL PITA

PORK TENDERLOIN PITA

PORK SALCICCIA PITA

CALAMARI PITA

KEBAB PITA

KASHKAVAL PITA

HALLOUMI PITA

FALAFEL PITA

CHICKEN BREAST PITA

PORK OPEN GYRO

CHICKEN OPEN GYRO

PEPSI & FRIES